Jak przygotować zestawienie sprawozdawcze do urzędu?

Jak przygotować zestawienie sprawozdawcze do urzędu?

Sprawozdanie finansowe to jeden z najbardziej istotnych dokumentów, oddających aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa. Na kim spoczywa obowiązek stworzenia tego zestawienia? Jak należy przygotować prawidłowe sprawozdanie finansowe firmy?

Czym jest zestawienie sprawozdawcze?

Zestawienie finansowe to najważniejszy dokument, podsumowujący stan finansowy danego przedsiębiorstwa. Sprawozdania finansowe składa się na koniec każdego roku obrachunkowego firmy a także w przypadku zamknięcia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Zawartość i forma sprawozdania są ściśle określone przez aktualnie obowiązującą Ustawę o rachunkowości. Główną funkcją dokumentu jest rzetelne i transparentne ukazanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zestawienie może być też pomocne w określeniu wiarygodności finansowej i potencjału rozwojowego danej jednostki gospodarczej. Dokument sporządzany jest w języku polskim (a zestawienia finansowe w polskiej walucie).

 

Kto ma obowiązek tworzenia sprawozdania finansowego?

Składanie pełnego sprawozdania finansowego to obowiązek wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących tzw. pełną księgowość, czyli pełne księgi rachunkowe. Kompletne sprawozdanie musi być zatem przygotowywane m.in. przez spółki kapitałowe, spółki osobowe, ale i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Warto dodać, że obowiązkowi temu podlegają nie tylko podmioty, które są zobowiązane prawnie do prowadzenia pełnej księgowości, ale i jednostki, które dobrowolnie przyjęły taką formę ewidencji finansowej.

 

Elementy zestawienia sprawozdawczego

Zestawienie sprawozdawcze ma ściśle określoną formę i zawartość. Istotna jest przede wszystkim przejrzystość i zrozumiałość podsumowania, które musi być czytelne dla każdego odbiorcy raportu. Najważniejsze elementy rocznego sprawozdania finansowego to:

 

  • wprowadzenie do sprawozdania – obejmujące m.in.: podstawowe dane na temat jednostki gospodarczej, określenie terminu objętego sprawozdaniem, omówienie przyjętych przez firmę zasad rachunkowości itp.,
  • rachunek zysków i strat – najważniejszy element sprawozdania, podsumowujący efektywność działalności firmy; wskaźnik potencjału finansowego przedsiębiorstwa,
  • bilans – czyli zestawienie aktywów i pasywów jednostki, przygotowywane na rozpoczęcie i zakończenie okresu obrachunkowego firmy,
  • informacje dodatkowe i objaśnienia – opis przyjętych zasad rachunkowości i metod wyceny majątku oraz informacje kluczowe dla zrozumienia zasad tworzenia sprawozdania.

 

Obowiązek sporządzenia i przesłania pełnego sprawozdania finansowego spoczywa – zgodnie z ustawą o rachunkowości – na kierowniku danej jednostki (członkowie zarządów spółek, komplementariusze, wspólnicy, członkowie organów zarządzających).

 

O czym jeszcze należy pamiętać?

Podstawą stworzenia przejrzystego raportu jest poprawnie prowadzona pełna księgowość firmy. Kompletne sprawozdanie finansowe może obnażyć wszelkie zaniedbania lub błędy w obliczeniach, popełnione w ciągu roku obrotowego. Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących sprawozdania są także terminy sporządzenia i wysłania raportu. Roczne zestawienie musi zostać ukończone i przesłane do właściwych organów (rejestr sądowy) nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego (w większości przypadków jest to dzień 31 grudnia). Urząd, który odbiera dokument, ma 3 miesiące na jego zatwierdzenie lub odrzucenie. W przypadku zatwierdzenia sprawozdania, dokument jest składany przez kierownika jednostki w urzędzie skarbowym i rejestrze sądowym. Warto pamiętać o tym, że złożenie zestawienia finansowego po terminie jest traktowane jako wykroczenie skarbowe.

 

Dodaj komentarz